Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ARCHIV - AKTUALITY - Národní bezpečnostní úřad


NOVELA ZÁKONA č. 412/2005 Sb. - zákon č. 119/2007 Sb.

Dne 24.5.2007 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 119/2007 Sb. novela zákona č. 412/2005 Sb. Hlavním důvodem a cílem této novely byla nezbytnost urychlené nápravy ustanovení, která umožňovala širokému okruhu osob (poslanci, senátoři, soudci, státní zástupci, členové NKÚ...), mít přístup k utajovaným informacím (dále jen UI) NATO bez platného osvědčení (§ 58 zákona - zvláštní přístup k UI). Pro NATO byla tato situace zcela nepřijatelná. Současně se touto novelou odstranil i problém, který tížil zpravodajské služby, popř. Ministerstvo vnitra a týkal se zániku platnosti osvědčení fyzické osoby z důvodů uvedených v § 56 odst. 1.


Pro podnikatele (obchodní společnosti i podnikající fyzické osoby) je v novele nejdůležitější změna týkající se přeměny podnikatele podle § 69 obchodního zákoníku (fúze, změna právní formy, převod jmění na společníka nebo rozdělení společnosti). Krátká aplikace původního ustanovení § 56 odst. 1 písm. d) způsobovala podnikatelům (obchodním společnostem) zejména při fúzích a změnách právní formy společnosti nemalé problémy spočívající v automatickém zániku osvědčení podnikatele přeměňované společnosti, ačkoliv nedocházelo ke změnám v oblasti splňování podmínek pro vydání osvědčení, a tím pádem k ohrožení ochrany UI.


S touto pozitivní změnou ale novela přinesla pro podnikatele novou ohlašovací povinnost v ustanovení § 68 písm. f), a to hlášení rozhodnutí o přeměně podnikatele, které umožní NBÚ v bezpečnostním řízení za použití ustanovení § 110 resp. § 101 prověřit, zda provedená přeměna podnikatele má vliv na ochranu UI a osvědčení podnikateli ponechat nebo ho zrušit v řízení o zrušení platnosti osvědčení podnikatele. Podnikatel je povinen zaslat NBÚ rozhodnutí o přeměně společnosti do 15 dnů ode dne přijetí (zápisu v obchodním rejstříku). Tuto povinnost je potřeba také promítnout do povinností popsaných v Bezpečnostní dokumentaci podnikatele.


Novela také odstranila původní závaznou povinnost vydávat znalecký posudek (prostřednictvím znalce určeného NBÚ) při provádění bezpečnostního řízení o vydání osvědčení fyzické osoby pro přístup k UI stupně utajení Přísně tajné. Tato povinnost neúměrně zatěžovala vedení bezpečnostního řízení a dále kladla na účastníka řízení velké finanční nároky na hrazení znaleckého posudku. Novela tak NBÚ pouze dává možnost (ne automatickou povinnost) požadovat znalecký posudek v případě pochybností o osobnostní způsobilosti fyzické osoby (účastníka řízení).


zpět2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz