Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ARCHIV - AKTUALITY - Národní bezpečnostní úřad

NOVELY ZÁKONA č. 412/2005 Sb.
O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A O BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI
- zákony č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 Sb. a č. 250/2008 Sb.

Zákon č. 124/2008 Sb.


Dne 15.4.2008 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2008 Sb. novela zákona č. 412/2005 Sb. Tato novela nabyla účinnosti dne 1.7.2008 a ruší povinnost občanů ČR dokládat pro žádost o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby výpis z evidence Rejstříku trestů. Tuto povinnost mají nadále pouze cizinci. Za účelem doložení bezúhonnosti si NBÚ v případě občanů ČR výpis vyžádá na Rejstříku trestů.


Zákon č. 126/2008 Sb.


Novela číslo 126/2008 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dne 16.4.2008 a nabyla účinnosti dne 1.7.2008. Tato novela mimo jiné změnila v zákoně č. 412/2005 Sb. znění písm. f) v § 68 týkající se formulace, podle které podnikatel, který je držitelem osvědčení podnikatele, byl povinen "zaslat NBÚ rozhodnutí o přeměně podnikatele". Nová formulace písm. f) ukládá podnikateli povinnost "zaslat NBÚ rozhodnutí o schválení projektu přeměny podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon č.125/2008 Sb.) do 15 dnů ode dne jeho přijetí." V souvislosti s tím je potřeba si uvědomit, že přeměnou obchodní společnosti je způsob, jímž dochází ke zrušení obchodní společnosti bez likvidace a do právního postavení zrušené společnosti nastupuje právní nástupce, na něhož přechází práva a povinnosti zrušené společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, její majetek i společníci. Jedná se tak fakticky o fúze - splynutí společností, rozdělení společnosti, převod jmění na společníka nebo změnu právní formy společnosti.Zákon č. 250/2008 Sb.


Novela číslo 250/2008 Sb. vyšla ve Sbírce zákonů dne 4.7.2008 a k tomuto dni nabyla i účinnosti. Novela vkládá do zákona č. 412/2005 Sb. nový § 138a týkající se poskytování údajů NBÚ o fyzických osobách pro účely bezpečnostního řízení od Ministerstva vnitra ČR, krajských úřadů a obecních úřadů.Úplné znění zákonů najdete na link: http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/zakon-c-4122005/

2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz