V rámci auditu kontrolujeme plnění povinností, vedení záznamů a veškeré další činnosti, které musí objednatel zajistit dle zákona č. 412/2005 Sb. v platném znění a vyhlášek NBÚ. Audit je rozdělen do těchto částí:

1) Průmyslová bezpečnost – prověření veškeré evidence a dokumentace týkající se této oblasti, zejména bezpečnostní dokumentace podnikatele, spis podnikatele, uložení kopie dotazníku a příloh, hlášení změn, dodržování jednotlivých forem přístupu k utajovaným informacím, jmenování bezpečnostního ředitele, pověření odpovědné osoby, splnění podmínek jejich přístupu k utajovaným informacím, vedení seznamu funkcí, kde je nutné se seznamovat s utajovanými informacemi, plány kontrol a jejich plnění, provádění kontrol požadovaných platnými právními předpisy, záznamy o prováděných kontrolách, oznamovací povinnosti vůči NBÚ a jejich realizace, přehled funkcí a míst, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím, schválení seznamu bezpečnostním ředitelem, jeho aktualizace, seznam zaměstnanců s přístupem k utajovaným informacím apod.

2) Personální bezpečnost – prověření spisů jednotlivých zaměstnanců oprávněných pro přístup k utajovaným informacím, způsob jejich vedení, kontrola dokumentů zakládaných do spisů, vedení evidence zaměstnanců, kteří obdrželi oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení “Vyhrazené” a zaměstnanců, kteří vlastní osvědčení od NBÚ, způsob ukončování platnosti oznámení pro stupeň utajení Vyhrazené, záznamy o poučení (určení) těchto pracovníků, bezpečnostního ředitele a odpovědné osoby, plánování vzdělávání těchto pracovníků, záznamy o jejich proškolení, přehled funkcí a pracovních míst, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím, evidence osob s přístupem k utajovaným informacím, kontrola ukončování platnosti oznámení v souladu s legislativními požadavky, oznamování ukončení pracovního poměru osob s přístupem na NBÚ, ověřování splnění podmínek pro přístup k UI, oznamovací povinnosti fyzických osob vlastnících oznámení nebo osvědčení, zakládání podkladů do spisu (složek) osob, obsahové náležitosti spisů (složek) a zda neodporují novým požadavkům GDPR, archivace spisů (složek), jejich skartace apod.

3) Administrativní bezpečnost – kontrola administrativní směrnice, prověření vedení jednotlivých administrativních pomůcek (jednací protokol(-y), manipulační knihy pracovníků, doručovací knihy, zápůjční knihy, poznámkové sešity, sběrné archy, kontrolní listy) a jejich evidence, autentizace, správnost zapisovaných údajů, kontrola záznamů v jednotlivých knihách, kontrola předávání utajovaných dokumentů proti podpisu, způsoby manipulace s utajovanými informacemi, jejich ukládání do úschovného objektu, stvrzenky o převzetí utajovaných dokumentů, prověření přenosné schránky k přenášení utajovaných dokumentů, vedení záznamů do administrativních pomůcek, komisionální předání administrativních pomůcek v případě personálních změn, archivace administrativních pomůcek a jejich vyřazování, záznamy o těchto činnostech apod.

4) Fyzická bezpečnost – kontrola projektu fyzické bezpečnosti a jeho příloh, prověření způsobu zabezpečení jednotlivých zabezpečených oblastí technickými prostředky, prověření jednotlivých režimů a způsobu provádění ostrahy, záznamy o ověření zda bezpečnostní opatření odpovídají projektu fyzické bezpečnosti a platné legislativě, záznamy o každoročním posouzení analýzy rizik a přijatých opatření k jejich minimalizaci, zakládání certifikátů od jednotlivých technických prostředků instalovaných k zabezpečení objektu a zabezpečené oblasti, evidence a zakládání provozních dokumentů, ověřování funkčnosti jednotlivých technických prostředků – provádění povinných funkčních zkoušek a záznamů o jejich provedení, plánování funkčních zkoušek, kontrola vedení knihy návštěv zabezpečené oblasti a objektu, evidence přidělení klíčů a identifikačních prvků od dveří zabezpečené oblasti a úschovného objektu, faktická obhlídka zabezpečených oblastí apod.

5) Bezpečnost IS – prověření vedení manuální evidence IS (provozní deníky, evidence médií, antivirových testů, obnovy a zálohy dat apod.), schválení IS do provozu odpovědnou osobou nebo bezpečnostním ředitelem, dodržování režimů uvedených v dokumentaci, forma a způsob manipulace s médii a jejich evidence (provozní média a média využívaná pro ukládání utajovaných informací), proškolování uživatelů a bezpečnostního správce v oblasti IS, zálohování logů, porovnání skutečnosti s certifikační zprávou NBÚ (NÚKIB) apod.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search