ŠKOLENÍ V OBLASTI OCHRANY UTAJOVANÝCH INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 412/2005 SB.

Realizujeme pravidelné roční proškolení pracovníků, kteří by mohli přicházet do styku s utajovanými informacemi. Proškolení v oblasti legislativy ochrany utajovaných informací je možné realizovat formou e-learningu nebo proškolením lektorem. Způsob proškolení pro daný kalendářní rok určuje objednatel.

Proškolení formou lektora

je realizována formou jednorázového školení. Školení probíhá v souladu s požadavky zákona pravidelně 1x ročně. Rozsah školení upravujeme dle požadavku zákazníka. Každý pracovník obdrží na školení pracovní sešit s probíranou tématikou v přehledných tabulkách a o účasti na proškolení vydáváme potvrzení, a to na každého účastníka. Na základě zkušeností z ochrany utajovaných informací jsou požadavky legislativy a povinnosti pro pracovníky z ní plynoucí pro názornost demonstrovány na řadě příkladů.

Školení je možné rozdělit na část pro dotčené pracovníky (fyzické osoby). Tato část je zaměřena na požadavky NBÚ a platné legislativy kladené na fyzické osoby, jejich povinnost, chování v praxi, sankce ze strany NBÚ za správní delikty, promlčitelnost správních přestupků, pořádkové pokuty, manipulace s utajovanými dokumenty apod. Druhá část školení je určena pro odpovědnou osobu, bezpečnostního ředitele, osobu pověřenou vedením jednacího protokolu, bezpečnostního správce IS, případně další osoby vytipované odpovědnou osobou potřebující znát danou problematiku z pohledu právnické osoby. Tato část je zaměřena na společnost (právnickou osobu), zejména její povinnosti, aplikace legislativních požadavků v praxi, problémy, se kterými se podnikatelé při ochraně utajovaných informací potýkají, sankční politika ze strany NBÚ, pořádkové pokuty, nejčastější správní delikty, státní dozor ze strany NBÚ apod.

Proškolení  formou e-learningu

Jedná se o distanční formu proškolení na legislativu v oblasti ochrany utajovaných informací dle § 67, odst. 1, písm. b) zák. č. 412/2005 Sb. Individuálně zpracujeme studijní materiály, které umísťujeme v systému Moodle na vlastních stránkách ve formátu “.pdf”, dostupném v programu Adobe Acrobat Reader. Přístup k materiálům je jednotlivým pracovníkům umožněn po dobu 30 dní. Znalost je ověřena formou testu, a to v celkovém rozsahu cca 5-10 otázek, přičemž každému pracovníkovi se tyto otázky náhodně vygenerují z naší banky úloh. Po prostudování studijních materiálů může pracovník absolvovat test kdykoliv, přičemž má každý celkem 3 pokusy. Podmínkou úspěšného absolvování testu je správné zodpovězení minimálně 7 otázek z celkového počtu 10 (nebo 3 z 5). Na otázky se odpovídá formou výběru ze 3 nabízených variant, přičemž je vždy jen jedna varianta odpovědi správná. Případný další pokus pro pracovníka je možné získat na základě písemného požadavku (e-mailem).

Potvrzení o úspěšném absolvování testu z proškolení si každý pracovník objednatele individuálně vytiskne za účelem dokladování o úspěšném absolvování školení. Toto potvrzení zejména obsahuje:

–    název objednatele

–    jméno a příjmení pracovníka

–    datum absolvování testu

–    kolonku na podpis pracovníka

–    a samozřejmě i formulaci o proškolení na legislativu v oblasti ochrany

utajovaných informací dle § 67, odst. 1, písm. b) zák. č. 412/2005 Sb.

ŠKOLENÍ URČENÉ PRO ODPOVĚDNÉ OSOBY A BEZPEČNOSTNÍ ŘEDITELE

Pravidelné školení pořádané dvakrát do roka. O termínech konání budeme informovat v sekci Novinky.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search